Strona główna » Newsletter - regulamin

Newsletter - regulamin

Regulamin newslettera sklepu markowy.com.pl

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Sklep Internetowy markowy.com.pl, prowadzony przez firmę Trio Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul. Długiej 5, 20-346 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322009, NIP: 946-257-13-39, REGON: 060439545.

1. Definicje
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem markowy.com.pl
Usługodawca - firma Trio Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul. Długiej 5, 20-346 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322009, NIP: 946-257-13-39, REGON: 060439545.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

2. Newsletter
a. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
b. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
c. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
d. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
e. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy (sklep@markowy.com.pl) lub korzystając z możliwości odznaczenia checkbox'u: „Zapisz lub wypisz z biuletynu”, widocznego po zalogowaniu się do Panelu klienta, w zakładce Moje dane.
f. Skorzystanie przez Usługobiorcę z opcji, o których mowa w Ust. 2.e., będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia usługi Newslettera.

3. Reklamacje
Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@markowy.com.pl. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

5. Postanowienia końcowe
a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn.
b. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
c. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
d. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

e. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@markowy.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
f. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl